Skip to main content

Kirjoittajalle

Pro gradun julkaisu verkossa

Gradun kirjastokappaleet toimitetaan kirjastoon vain sähköisessä muodossa 2014 lähtien. Kirjastossa pro gradu -tutkielma tallennetaan Lauda-julkaisuarkistoon (Rehtorin päätös 20.12.2013).

  • Kun pro gradu –tutkielma on hyväksytty ja arvosteltu tiedekuntaneuvostossa, opiskelijan tulee lähettää tutkielmansa kirjaston sähköpostiin (gradut[at]ulapland.fi) pdf-tiedostomuodossa. Kirjoita otsikkokenttään oppiaine, esim. ”matkailututkimus”.
  • Opiskelijan tulee täyttää verkkojulkaisun lupalomake ja toimittaa se allekirjoitettuna kirjastoon tai lähettää se sähköpostilla omasta ulapland-sähköpostiosoitteestaan sekä kirjastoon (gradut[at]ulapland.fi) että työnohjaajalle.
  • Pro gradut julkaistaan yliopiston avoimessa julkaisuarkistossa Laudassa, jolloin opinnäytetyö on luettavissa/saatavissa avoimesti Internetissä tai poikkeustapauksessa vain lukusalikäytössä Lapin yliopiston sisäisessä verkossa. Tekijänoikeus kuuluu aina opinnäytetyön tekijälle.

Tiedekunnissa tiedusteluihin vastaavat opintopäälliköt.
Yhteyshenkilöt kirjastossa:
kirjastosihteeri Eija Kumpula, p. 040 484 4317 (KTK, OTK)
kirjastosihteeri Raija Paavola, p. 040 484 4318 (YTK)
kirjastosihteeri Katariina Soudunsaari, p. 040 484 4310 (TTK)

Gradun tiivistelmälomake

Lapin yliopistolle luovutettavaan opinnäytetyöhön tulee sisältyä lyhyt tiivistelmä, joka yhtenäisyyden vuoksi kirjoitetaan oheisen mallin mukaan. Tiivistelmä liitetään tutkielman kaikkiin kappaleisiin.

Tiivistelmälomakkeen tiedot:

1. Työn nimi
2. Tekijä(t)
3. Koulutusohjelma/opetuskokonaisuus/oppiaine
4. Työn laji (pro gradu-, laudatur-, lisensiaatintyö, kirjallinen työ)
5. Sivumäärä, liitteiden lukumäärä
6. Vuosi
- lukukausi ja vuosi, jolloin työ on jätetty yliopistolle (syksy/kevät)
7. Tiivistelmä
- tulee olla lyhyt, selkeä kuvaus opinnäytteen sisällöstä (max. 250 sanaa)
- siitä tulee ilmetä kaikki kirjoituksen sisältämät johtopäätökset ja uudet tiedot
- esitetään tutkimuksen tarkoitus, menetelmät, tulokset ja päätelmät
- sisältö jäsentyy samoin kuin opinnäyte, josta se laaditaan
- tekstin tulee mahtua yhdelle A4-sivulle ja siinä on hyvä käyttää kappalejakoa (SFS 3855, Tiivistelmien laatiminen ja käyttö)
- tarkempia ohjeita tiivistelmän laadinnasta annetaan tiedekunnittain
8. Avainsanat/asiasanat
- opinnäytteen tekijä antaa työtään kuvaavat avainsanat (3-6 kpl, esim. tutkimuksen aiheet ja teemat, tutkimusmenetelmät, johtopäätökset, tulokset, aihekokonaisuus tai tieteenala johon tutkielma sijoittuu)
- suositellaan käytettäväksi Yleistä suomalaista asiasanastoa (YSA)
9. Muita tietoja
- esim. salassapitoon ja tilaustyöhön liittyvät rajoitukset
10. Suostumus tutkielman luovuttamiseen kirjastossa käytettäväksi.

Opinnäytteet Lapin yliopistossa

LUC-Finna sisältää tiedot sekä painetuista että e-graduista.
Gradut ovat painettuina pääosin vuoteen 2011 asti ja vuoden 2014 alusta lähtien kaikki hyväksytytopinnäytteet ovat kokotekstinä Laudassa

Footer

Lapin korkeakoulukirjasto / yliopisto
PL 8123, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Yliopistonkatu 8, 96300 Rovaniemi
Lainat ja uusinnat: 040 484 4302 kirjasto(at)ulapland.fi
Julkaisumyynti: julkaisu(at)ulapland.fi

Arktisen keskuksen kirjasto
PL 122, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Arktikum-talo, Pohjoisranta 4

Lapin korkeakoulukirjasto / Lapin AMK

Aukioloajat
Henkilökunta ja yhteystiedot
Yleistietoja kirjastosta
Kirjaston esteettömyys
Rekisteriseloste
LUC 2020 - Kohti uudistuvaa kirjastoa!
 

Osoitteenmuutos
Kaukolainapyyntö
Hankintaesitys
Tiedonhaun ajanvaraus
Palautelomake

LUC-Finna
LaCRIS
Lauda