Skip to main content

Kirjoittajalle

Julkaisukanava kohdeyleisön mukaan

Tutkimuksen tulokset julkaistaan yleensä ensin tieteelliselle yleisölle. Silloin tulosten ja tulkintojen luotettavuus ja pätevyys arvioidaan paitsi julkaisuprosessiin liittyvässä vertaisarvioinnissa, myös julkaisun herättämässä tieteellisessä keskustelussa.

Tutkimuksen tuloksia ja niiden tulkintaa tulisi julkaista myös tietoa työssään hyödyntäville ammattilaisille sekä suurelle yleisölle. On tärkeää valita julkaisukanavat sen mukaan, että niiden levikki vastaa mahdollisimman hyvin tavoiteltua kohderyhmää. Ammatillinen ja yleistajuinen julkaiseminen on merkittävä osa tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämisessä.

Missä julkaista tieteellinen artikkeli?

Sopivan  tieteellisen lehden valinnassa omalle artikkelille on syytä ottaa huomioon

 • lehden näkyvyys siellä, mistä tieteellisiä julkaisuja yleensä haetaan
 • lehden tieteellinen arvostus

Lehtien arviointiin liittyviä "työkaluja" on useita:

 • onko lehti vertaisarvioitu? Kotimaisissa lehdissä käytetään vertaisarviointitunnusta , tunnus on tosin aika uusi ja sen käyttöoikeus pitää anoa, joten tunnuksen puuttuminen ei aina tarkoita, että lehden artikkeleita ei olisi vertaisarvioitu
 • onko lehden vertaisarviointiprosessi kuvattu kunnolliseksi lehden tiedoissa?
 • onko lehti arvostettu ja tunnettu omalla tieteenalalla muiden oman alan tutkijoiden mielestä?
 • onko kustantaja tunnettu ja arvostettu?
 • onko lehden toimituskunnassa tieteenalalla tunnettuja ja arvostettuja tutkijoita?
 • esiintyykö lehti oman tieteenalan tärkeimmissä tietokannoissa ja/tai onko OA-lehti DOAJ-listalla?
 • lehtien arviointiin kehitetyt indikaattorit
 • kansallinen Julkaisufoorumi

Arvioinnista ja sen työkaluista käydään laajaa keskustelua tiedeyhteisössä, ks. esim.:

Artikkelin tallentaminen pelkästään verkkosivulle ei tee siitä julkaisua. Lehdellä pitää aina olla kustantaja, nimi ja ISSN-numero.

Osaa OA-lehdistä kutsutaan saalistajalehdiksi (predatory journals) siksi, että niiden pääasiallinen tarkoitus on vain rahastaa kirjoittajia eikä lainkaan tarjota pätevää tieteellistä toimitustyötä vertaisarviointeineen ja toimivaa kanavaa tieteellisen tiedon levittämiseen toisille tutkijoille. Epäilyttävistä lehdistä on koottu lista

Lehtien vaikuttavuusindikaattorit

Kirjastosta voi pyytää tietoja mm. lehtien vaikuttavuusarvoista, tilaa bibliometrinen analyysi.

Känsainväliset tunnusluvut, pohjana Elsevierin Scopus

Lehtien vaikuttavuusarvot Scopucsessa, ohje

Kansallinen arviointi

Julkaisujen vaikuttavuusindikaattoreita voidaan käyttää myös epäasiallisesti nostamaan näennäisesti lehtien arvoa kirjoittajien silmissä. Siihen käytetään indikaattoreita, joiden laskentaperusteita ja tietoperustaa ei julkisteta avoimesti. Tällaisten hyödyttömien ja harhaanjohtavien indikaattorien välttämiseksi on koottu lista

Vertaisarviointi

Vertaisarviointi eli peer-review-käytäntö tarkoittaa sitä, että kirjoittajista riippumattomat saman alan tutkijat arvioivat käsikirjotuksen ja antavat siihen korjaus- ja muutosehdotuksia ennen kirjoituksen julkaisemista.

Perinteinen "double-blind peer-review" tarkoittaa sitä, että tieteellisen lehden toimitus lähettää saamansa käsikirjoituksen valitsemilleen vertaisarvioijille. Arvioijien nimiä ei kerrota artikkelin kirjoittajille eikä kirjoittajien nimiä kerrota arvioijille. Arvioijia on pääsääntöisesti vähintään kaksi, jotka tekevät arvioinnin toisistaan riippumatta. Ajatuksena on, että arviointi olisi tällä menettelyllä mahdollisimman objektiivista. Erityisesti pienillä tieteenaloilla ja pienillä kielialueilla anonyymius ei kuitenkaan tosi asiassa toteudu. Tämä käytäntö on saanut viime aikoina paljon arvostelua mm. hitaudestaan sekä siitä, että anonyymius ei mahdollista todellista tieteellistä keskustelua arvioijien esittämästä kritiikistä.

Tietotekninen kehitys on mahdollistanut uudenlaisten menettelyjen kehittämistä perinteisen vertaisarvioinnin tilalle. Vertaisarvioinnin kehittämisestä käydään vilkasta keskustelua;

Missä julkaista tieteellinen kirja?

Jos julkaisee oman kirjan tai artikkelin kokoomateoksessa, on julkaisun näkyvyyden kannalta tärkeää, minkälaisen kustantajan kautta julkaisee. Kansainvälisen suuren kustantamon kautta saa laajan levikin, mutta hyviä vaihtoehtoja on myös kotimaisissa tiedekustantamoissa. Tärkeintä on käyttää sellaista kustantamoa, jota arvostetaan omalla tieteenalalla ja jonka kautta parhaiten tavoittaa riittävän laajan tieteellisen lukijakunnan.

Tutkimusorganisaatioiden omat sarjat eivät yleensä täytä tieteellisen kustantamisen kriteerejä ja niiden levikki ja näkyvyys ovat tieteellisen julkaisemisen kannalta liian pieniä.

Julkaisufoorumi sisältää myös kustantajien tasoluokituksen. Tieteelliselle kohdeyleisölle tarkoitetut julkaisut tulisi yleensä julkaista kustantajalla, joka on vähintään julkaisufoorumitasolla 1.

Perinteinen vai OA julkaiseminen

 1. Julkaisu Open Access -periaatteella toimivassa lehdessä (ns. golden OA)
  • vapaasti kaikkien saatavilla
  • usein maksullisia kirjoittajalle
  • eivät ole usein saavuttaneet vielä samaa arvostusta eikä tunnettuutta kuin perinteiset maksulliset lehdet
 2. Perinteinen julkaisu kaupallisessa tieteellisessä lehdessä
  • luettavissa vain siellä, mihin lehti on tilattu
  • ei kirjoittajamaksua
  • tiedeyhteisöjen korkealle arvostamat lehdet ovat usein näitä
  • artikkeli voidaan useimmissa tapauksissa rinnakkaistallentaa yliopiston avoimeen julkaisuarkistoon (ns. green OA)
 3. Näiden lisäksi monet kaupallisesti kustannetut tilausperustaiset tieteelliset lehdet tarjoavat kirjoittajille mahdollisuutta maksaa artikkelinsa avoimesti käytettäväksi (ns. hybrid OA)
  • tämä ei ole yleisesti suositeltua, koska tällä toimintamallilla tutkimusorganisaatiot maksavat palvelusta kahdesti: tilaajamaksuina ja artikkelien avaamisesta kaikille ilman tilausta
  • ristiriidan pienentämiseksi joidenkin kustantajien kanssa on kansallisesti neuvoteltu tilaajaorganisaatioissa työskenteleville kirjoittajille huomattavia alennuksia artikkelien avaamisesta perittäviin kirjoittajamaksuihin. Lapin yliopistossa alennuksen saa Sage-kustantamon lehtiin. Katso ohjeet tai kysy kirjastosta.

Rinnakkaistallentaminen / Green OA

Tilaajamaksullisissa lehdissä julkaistut artikkelit suositellaan tallennettavan myös oman organisaation julkaisuarkistoon. Ennen tallentamista on tarkistettava kustantajan ehdot Sherpa/Romeo-tietokannasta:

 • minkä version saa tallentaa
 • milloin saa julkistaa

Lapin yliopiston julkaisut rinnakkaistallennetaan LaCRIS-järjestelmään.

Eri tieteenalojen keskeisiä artikkelitietokantoja

Footer

Lapin korkeakoulukirjasto / yliopisto
PL 8123, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Yliopistonkatu 8, 96300 Rovaniemi
Lainat ja uusinnat: 040 484 4302 kirjasto(at)ulapland.fi
Julkaisumyynti: julkaisu(at)ulapland.fi

Arktisen keskuksen kirjasto
PL 122, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Arktikum-talo, Pohjoisranta 4

Lapin korkeakoulukirjasto / Lapin AMK

Aukioloajat
Henkilökunta ja yhteystiedot
Yleistietoja kirjastosta
Kirjaston esteettömyys
Rekisteriseloste
LUC 2020 - Kohti uudistuvaa kirjastoa!
 

Osoitteenmuutos
Kaukolainapyyntö
Hankintaesitys
Tiedonhaun ajanvaraus
Palautelomake

LUC-Finna
LaCRIS
Lauda